و گرمی به Adele می رود ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

و گرمی به Adele می رود ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

هرپرتره یک زندگی و هر زندگی یک سفر است: And the Grammy goes to Adele ━━━━━━━━━━━━━━━━…

3