مایکروسافت سنسور دوربین خمیده با عکس ها بسیار شارپ پیشرفت می‌دهد

مایکروسافت سنسور دوربین خمیده با عکس ها بسیار شارپ پیشرفت می‌دهد

پژوهشگرهای مایکروسافت سنسورهای دوربین خمیده‌ای را ساخته‌اند که می‌‌تواند عکس ها بسیار شارپی را تولید کند. پژوهشگرهای مایکروسافت سنسور دوربین خمیده‌ای را پیشرفت‌ داده‌اند که…