تصویر گرفتن از خورشید گرفتگی بدون فیلتر خوب چه بلایی بر سر دوربین می‌آورد؟

تصویر گرفتن از خورشید گرفتگی بدون فیلتر خوب چه بلایی بر سر دوربین می‌آورد؟

تصویر گرفتن از خورشید گرفتگی بدون بهره برداری از فیلترهای خورشیدی خوب آسیب‌هایی جدی به دوربین وارد می‌کند. پیشتر تصویری پیرامون این مسئله مشاهده خواهیم…