| به وسیله:natassat .  دنبال & tag #igbest_macro …

یک نمونه خوب دیگر از ماکرو

| By: @natassat
.
Follow & tag #igbest_macro…