| به وسیله:ruri_ir.  دنبال & tag #igbest_macros …

یک نمونه خوب دیگر از ماکرو

| By: @ruri_ir .
Follow & tag #igbest_macros…