| به وسیله: arjovt @ .  دنبال & tag #igbest_macros …

یک نمونه خوب دیگر از ماکرو

| By: @arjovt
.
Follow & tag #igbest_macros