صخره های سفید اترات، فرانسه. ?? تصویر به وسیله …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

White cliffs of Étretat, France. ??
Photo by …