تاهیتی، پلینزی فرانسه تصویر توسطchelseakau …

عکسی جالب و دیدنی در ژانر طبیعت

Tahiti, French Polynesia
Photo by @chelseakau…