شمالی بالی ازtimothysykes self-ma …

تصویر خوب دیگری در ژانر طبیعت

Northern Bali
Check out @timothysykes self-ma…