پاک کردن آب در پارک استانی پارک Garibaldi 🇨🇦 P …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Clear water at Garibaldi provincial park 🇨🇦
P…