پاک کردن آب در پارک استانی پارک Garibaldi ?? P …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Clear water at Garibaldi provincial park ??
P…