افکار شما در این تصویر چیست؟ خاطره …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

What are your thoughts on this photo? The atm…