طوفان تعقیب در غربی # استرالیا تصویر به وسیله …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Storm chasing in Western #Australia
Photo by …