تاهیتی، پلینزی فرانسه تصویر توسطcha_chatzy …

عکسی جالب و دیدنی در ژانر طبیعت

Tahiti, French Polynesia
Photo by @cha_chatzy…