رعد و برق بی انتهای یک طوفان Catatumbo …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Endless lightning bolts of a Catatumbo storm …