انفجار ستارگان در تمامی Rainier Photogr …

تصویر خوب دیگری در ژانر طبیعت

An explosion of stars over Mt Rainier
Photogr…