گام به مسیر، Gudbrandsdalen، نروژ …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Step into the tracks, Gudbrandsdalen, Norway …