صبح بخیر در Badian، Cebu عکاسی ب …

تصویر خوب دیگری در ژانر طبیعت

Morning strolls in Badian, Cebu
Photography b…