ال نیدو، پالاوان تصویر به وسیله امیرزاکری #fanta …

عکسی جالب و دیدنی در ژانر طبیعت

El Nido, Palawan
Photo by @amirzakeri
#fanta…