منظر مرکزی پارک تصویر به وسیله @ ۲ndfloorguy Exp …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Central Park views
Photo by @2ndfloorguy
Exp…