دو رنگین کمان و گدازه ریختن به اقیانوس ….

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Double rainbow & lava pouring into the ocean….