چه کسی می خواهم چنین برخوردی داشته باشم …

تصویر خوب دیگری در ژانر طبیعت

Who would like to have an encounter like this…