توسطtomrus ◇ محل: مسکو، روسیه ¨¨ ¨~~~~~ …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @tomrus
◇Location: Moscow, Russia
₋₋₋₋₋₋₋₋…