به وسیله @ zero_311 ◇ محل: لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا ¨ -…

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @zero_311
◇Location: Los Angeles, USA
₋₋₋₋…