به وسیله @ positiveminds._ ◇ محل: لس آنجلس، U …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @positiveminds._
◇Location: Los Angeles, U…