به وسیله @ jude_allen ◇ محل: سانفرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @jude_allen
◇Location: San Francisco, USA