به وسیله @ svetosh13 ◇ محل: مسکو، روسیه ¨~~~~ …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @svetosh13
◇Location: Moscow, Russia
₋₋₋₋₋…