به وسیله @ golden2dew ◇ محل سکونت: نیویورک، ایالات متحده آمریکا …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @golden2dew
◇Location: New York City, USA