توسطrootswalker ◇ محل: سان فرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @rootswalker
◇Location: San Francisco, USA…