توسطphives ◇ محل سکونت: شیکاگو، ایلینوی، ایالات متحده آمریکا …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @phives
◇Location: Chicago, Illinois, USA