به وسیله @ r3din ◇ محل سکونت: نیویورک، ایالات متحده آمریکا ¨~~~~ …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @r3din
◇Location: New York City, USA
₋₋₋₋₋…