به وسیله ↠ @ ij35 ◇ محل: رجنت خیابان، لندن، …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by ↠ @ij35
◇Location: Regent Street, London, …