به وسیله ↠allaringo ◇ محل: میدان تایمز، تازه …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by ↠ @allaringo
◇Location: Times Square, New …