به وسیله ↠ @ sashalevin ◇ محل: مسکو، روسیه … …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by ↠ @sashalevin
◇Location: Moscow, Russia
₋₋…