توسطsammiswar ◇ محل: لندن، انگلستان ¨~~~~~~~~

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @sammiswar
◇Location: London, UK
₋₋₋₋₋₋₋₋₋…