به وسیله @ jxkson ◇ محل: تورنتو، انتاریو، کاناد …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @jxkson
◇Location: Toronto, Ontario, Canad…