"تنها" به وسیله @ ole.henrik.skjelstad گرفته شده است. Fo …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Alone” captured by @ole.henrik.skjelstad. Fo…