"مکانیزم زیستی" توسطinnamosina گرفته شده است. برای …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“bio mechanism” captured by @innamosina. For …