"جزئیات جزئی شهری III" ضبط شده به وسیله ایرنه …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Minimal urban detail III” captured by Irene …