"تنهایی" توسطmartasyrko گرفته شده است. برای بیشتر …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“lonely” captured by @martasyrko. For more of…