"اسکلت نهنگ. وسترا هورن Stokksnes. Hofn ….

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“whale skeleton. vestrahorn. stokksnes. hofn….