"بیننده افتخار" که توسطsnickersv گرفته شده است. …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“A witness of Glory” captured by @snickersv. …