"راه ستاره ها" به وسیله @ albertog …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“The way for the stars” captured by @albertog…