"تاکسی قرمز که از روش خیابان معبد ترسیم می کند …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Red taxi making a dash through Temple Street…