"پوشش نور" توسطramonvaquero_fot گرفته شده …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Lighting Coat” captured by @ramonvaquero_fot…