"اوه فارو" توسطairpixels گرفته شده است. برای معلومات بیشتر …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Oh Faroe” captured by @airpixels. For more o…