"زدن مانند یک اژدها" ضبط شده به وسیله @ s1000 برای m …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Spun like a Dragon” captured by @s1000 for m…