"مورد بلوز آلبرتا" ضبط شده توسطkd …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“A case of the Alberta blues” captured by @kd…