"دستمزد" توسطtwistdee گرفته شده است. برای بیشتر دنی …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Lost” captured by @twistdee. For more of Den…