"یک حافظه کوهستانی" توسطmaxrivephoto گرفته شده …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“A Mountain Memory” captured by @maxrivephoto…