"توهمات" که به وسیله پیتر استوارت گرفته شده است. برای ماه …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Illusions” captured by Peter Stewart. For mo…